Regulamin serwisu RON24I INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 z późn. zm.) i jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zakupem Raportu RON. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie i utrwalanie.

2. Dostawcą i Administratorem Serwisu "www.RON24.pl" jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ul. Kruczkowskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000035860, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-30-95, zwana dalej „CPBiI”, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika. Serwisem zarządza Centrum AMRON – wyspecjalizowana jednostka organizacyjna CPBiI.

3. Serwis "www.RON24.pl" umożliwia zakup Raportu RON, prezentującego automatycznie obliczoną kalkulację prawdopodobnej ceny mieszkania zlokalizowanego na terytorium Polski. Prawdopodobna cena określana jest na podstawie informacji o nieruchomości przekazanych przez Klienta i obliczana jest z wykorzystaniem autorskich algorytmów predykcji wartości nieruchomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), w oparciu o dane transakcyjne zarejestrowane w bazie danych Systemu AMRON, administrowanego i zarządzanego przez CPBiI w imieniu i na rzecz właściciela, Związku Banków Polskich.

4. Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres e-mail: RON24@amron.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej na adres: Centrum AMRON, ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa.

II RAPORT RON

1. Raport RON ma charakter doradczy i informacyjny, do wykorzystania w celach prywatnych. Informacja o prawdopodobnej cenie nieruchomości prezentowana w Raporcie nie stanowi określenia wartości rynkowej nieruchomości w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). W szczególności Raport RON nie stanowi operatu szacunkowego i nie może zastąpić operatu szacunkowego w przypadkach, w których istnieje prawny obowiązek ustalenia wartości nieruchomości – w takich przypadkach wartość nieruchomości może być określona wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Raport RON jest dokumentem w formacie PDF, spełniającym kryteria treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym, zdefiniowane w art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, poz. 827) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Raport RON opracowywany jest w języku polskim.

3. Raport RON dostępny jest w Serwisie "www.RON24.pl" w części „Raport RON”. Korzystanie z funkcjonalności Raportu RON możliwe jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, pod warunkiem spełnienia przez Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:

1) wymagania sprzętowe:

2) wymagania dotyczące oprogramowania:

4. W celu poprawnej realizacji usługi, przeglądarka Klienta musi poprawnie obsługiwać pliki cookie.

5. Do dokonania zakupu Raportu RON niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Odczyt Raportu RON możliwy jest z wykorzystaniem każdego urządzenia obsługującego pliki w formacie PDF.

7. Każdy wygenerowany Raport RON otrzymuje unikalny numer ID.

8. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" zobowiązany jest dostarczyć Raport RON bez wad.


III PROCEDURA ZAKUPU RAPORTU

1. Zakup Raportu możliwy jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Proces zakupu Raportu RON następuje w siedmiu krokach. Wypełnienie danych wymaganych w danym kroku warunkuje możliwość przejścia do kolejnego kroku:

Krok 1 – formularz opisu mieszkania, dla którego obliczona zostanie prawdopodobna cena

Krok 2 – akceptacja Regulaminu Serwisu

Krok 3 – podanie adresu e-mail Klienta, na który wysłanie zostanie link do wygenerowanego Raportu RON i weryfikacja podanego adresu e-mail

Krok 4 – informacja o postępie generowania Raportu RON i informacja o numerze ID Raportu

Krok 5 – informacja o wiarygodności Raportu RON i zakup Raportu RON

Krok 6 – płatność

Krok 7 – otrzymanie aktywnego linku do Raportu RON

3. Dane opisujące mieszkanie wprowadzone przez Klienta do formularza w Kroku 1 wykorzystane zostaną wyłącznie w celu dobrania transakcji porównawczych, których przedmiotem była nieruchomość o parametrach umożliwiających automatyczne obliczenie prawdopodobnej ceny.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. Zakup Raportu RON jest możliwy po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu Serwisu "www.RON24.pl" poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola akceptacji (checkboxa) w Kroku 2 oraz po wyrażeniu przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgadzając się na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola akceptacji (checkboxa) w Kroku 2 Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, Serwis rozpoczyna świadczenie usługi niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

7. Podanie adresu e-mail przez Klienta jest niezbędnym warunkiem wykonania usługi. Weryfikacja adresu e-mail następuje poprzez wpisanie do formularza w Kroku 3 kodu weryfikacyjnego przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail pod tytułem RON – WERYFIKACJA ADRESU E-MAIL, wysłanej na podany wcześniej adres poczty elektronicznej, a następnie przepisanie kodu z obrazka CAPTCHA.

8. Kliknięcie przez Klienta w przycisk „ZAKUP RAPORT” w Kroku 5 oznacza złożenie przez Klienta oferty nabycia Raportu RON. Po dokonaniu płatności za Raport RON Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy w formie wiadomości e-mail pod tytułem „RON – potwierdzenie zakupu Raportu”. Wysłanie przez administratora Serwisu wiadomości potwierdzającej zakup stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem umowy o nabycie Raportu RON.

9. Wiadomość potwierdzająca zakup Raportu RON zawiera aktywny link, pod którym dostępny jest zakupiony Raport RON – Raport może być pobrany w czasie 60 minut od pierwszego kliknięcia w link, a po upływie tego czasu ze względów bezpieczeństwa link zostanie dezaktywowany. Aby otrzymać zakupiony Raport RON po upływie 60 minut od pierwszego kliknięcia w przesłany link, należy skontaktować się z administratorem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” lub mailem na adres RON24@amron.pl.

IV PŁATNOŚCI I FAKTURY

 1. Cena usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu "www.RON24.pl" podana jest w Kroku 1 oraz 6. Cena podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany cen. W przypadku zmiany cen, dla Klienta wiążące są ceny z chwili złożenia zamówienia..
 3. Płatność realizowana jest w formie przelewu internetowego za pośrednictwem systemu płatności online PayU. Realizacja umowy o nabycie Raportu RON następuje po zrealizowaniu przez Klienta płatności.
 4. Po zakupie Raportu RON, Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury – zgłoszenie takie należy wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” lub mailem na adres RON24@amron.pl, podając w treści wiadomości numer ID zakupionego Raportu.

V REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania usług świadczonych przez Serwis "www.RON24.pl" lub w przypadku niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, a także w odniesieniu
  do umowy o nabycie Raportu RON, Klient ma prawo do reklamacji. Do złożenia reklamacji znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem reklamacji mogą być zarówno usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu "www.RON24.pl", jak również wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu "www.RON24.pl", uwagi pod jego adresem
  i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działania Serwisu.
 3. Wszystkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego
  w sekcji „Kontakt" na adres e-mail: ron24@amron.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłanej
  na adres: Centrum AMRON, ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa.
 4. Składając reklamację, Klient jest zobowiązany podać numer ID Raportu RON lub nazwę usługi albo opisać przedmiot reklamacji, opisać powód reklamacji oraz podać swoje dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji.
 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Administratora Serwisu.
 6. W sytuacji, gdy Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza
  z jego decyzją, ma on prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne
  są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem Serwisu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3) Klient może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnego pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.), Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827), prawo
  do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
  za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
  go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII NEWSLETER

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji elektronicznego Newslettera, która jest wykorzystywana przez Administratora Serwisu do wysyłania informacji handlowych i marketingowych.
 2. Aby zapisać się na Newsletter, Klient powinien w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz zaakceptować warunki Newslettera.
 3. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera, w sposób wskazany w Newsletterze.

VIII PRAWA AUTORSKIE

 1. Korzystanie z Serwisu "www.RON24.pl" nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994,
  Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 2. Raport RON oraz treści publikowane w Serwisie "www.RON24.pl" stanowią utwory w rozumieniu Ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej Ustawie.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Raportu RON na własny użytek. Zakup Raportu RON uprawnia
  go do odtwarzania Raportu na urządzeniach elektronicznych, zapisania Raportu w pamięci komputera
  lub innych urządzeń elektronicznych będących własnością Klienta lub wydrukowania go.
 4. Żadna część ani całość Raportu RON oraz innych treści zawartych w Serwisie "www.RON24.pl" nie może być powielana, udostępniana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie i odtwarzaniem publicznym - bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 5. Zabronione jest również zmienianie struktury Raportu RON lub jakiekolwiek modyfikowanie pliku zawierającego Raport RON.
 6. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa lub bez zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

IX DANE OSOBOWE

 1. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej przez Klienta usługi, bądź w celu odpowiedzi na pytanie przesłane przez Klienta.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji prezentowanych w Raporcie RON, a w szczególności z tytułu jakichkolwiek działań, zaniechań lub decyzji podjętych na podstawie tych informacji.
 2. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi dostępu do Serwisu z przyczyn od niej niezależnych.
 3. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wykonaniu usługi lub innych dyspozycji Klienta, a także za niewykonanie usługi lub innych dyspozycji Klienta z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych koniecznych do realizacji usługi lub dyspozycji.
 4. Administrator Serwisu "www.RON24.pl" nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi z powodu blokowania przez administratorów serwerów pocztowych dostarczania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane
  na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym używanym przez Klienta.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za umożliwienie korzystania z zasobów Serwisu "www.RON24.pl".

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Administratorem Serwisu "www.RON24.pl" będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 roku do odwołania.
 4. Administrator Systemu "www.RON24.pl" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora Serwisu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie.Pobierz regulamin w formacie PDF